Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวนักศึกษา] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 257)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 19)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 330)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ความรู้ด้านการเกษตรโดยผู้จาหน่ายสินค้าโซนต้นไม้ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 25 ปี 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 46)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 88)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 85)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม.... (จำนวนผู้เข้าชม : 82)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ชี้แจงรายละเอียดอัตราค่าเช่าโดมส่วนกลางและต็นท์ (ชำระเฉพาะผู้สมัครโซนพิเศษ).... (จำนวนผู้เข้าชม : 79)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ประจำ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 1453)
[ข่าวกิจกรรม] นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 38)
[ข่าวกิจกรรม] "ALFABET MEETING" April 20 - 21, 2017.... (จำนวนผู้เข้าชม : 29)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 53)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] งานประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4.... (จำนวนผู้เข้าชม : 311)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร ชั้นปีที่ 3.... (จำนวนผู้เข้าชม : 133)
[ข่าวกิจกรรม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 107)
[ข่าวกิจกรรม] ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 186)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 220)
[ข่าวกิจกรรม] รมช.พาณิชย์ เปิดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 67)
[ข่าวกิจกรรม] การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางอาหาร 2559: ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 63)
[ข่าวกิจกรรม] คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี ศ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 43)
Total 159 Record 1 2 3 4 5 6 7 8
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 22    สิงหาคม   2560