Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวประชาสัมพันธ์] นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม.... (จำนวนผู้เข้าชม : 233)
[ข่าวกิจกรรม] นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 135)
[ข่าวกิจกรรม] "ALFABET MEETING" April 20 - 21, 2017.... (จำนวนผู้เข้าชม : 100)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 132)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร ชั้นปีที่ 3.... (จำนวนผู้เข้าชม : 258)
[ข่าวกิจกรรม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 182)
[ข่าวกิจกรรม] ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 317)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 341)
[ข่าวกิจกรรม] รมช.พาณิชย์ เปิดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 106)
[ข่าวกิจกรรม] การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางอาหาร 2559: ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 109)
[ข่าวกิจกรรม] คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี ศ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 82)
[ข่าวกิจกรรม] เกษตร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ Matching Model.... (จำนวนผู้เข้าชม : 76)
[ข่าวกิจกรรม] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.".... (จำนวนผู้เข้าชม : 78)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมสรุปและรับทราบผลการประเมินของงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 46)
[ข่าวนักศึกษา] แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 455)
[ข่าวกิจกรรม] บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12.... (จำนวนผู้เข้าชม : 85)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 75)
[ข่าวกิจกรรม] Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 70)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU).... (จำนวนผู้เข้าชม : 78)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรรณ ศิริกุล นักศึกษาปริญญาโท.... (จำนวนผู้เข้าชม : 279)
Total 169 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2561