Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561.... (จำนวนผู้เข้าชม : 909)
[ข่าวกิจกรรม] ตลาดเกษตร ม.อ. องค์กรปลอดโฟม ระดับทอง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 234)
[ข่าวกิจกรรม] รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ .... (จำนวนผู้เข้าชม : 560)
[ข่าวกิจกรรม] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง รุ่นที่ 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 285)
[ข่าวกิจกรรม] งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูงาน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 193)
[ข่าวกิจกรรม] แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 115)
[ข่าวกิจกรรม] ส่งมอบแพะพระราชทาน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 132)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมหารือ ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Joint Master Degree - Food security and Climate Chang.... (จำนวนผู้เข้าชม : 185)
[ข่าวกิจกรรม] ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ตำรวจภูธรภาค 9 เยี่ยมชม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคร.... (จำนวนผู้เข้าชม : 132)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกช นาคคนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 219)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 155)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ความร่วมมือทางวิชาการ ศอบต.และ คณะทรัพย์ ม.อ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 174)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] หอการค้าภาคใต้เยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 198)
[ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณโรงเรือนกระจก.... (จำนวนผู้เข้าชม : 66)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 206)
[ข่าวนักศึกษา] แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 472)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 159)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 192)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 935)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx).... (จำนวนผู้เข้าชม : 161)
Total 199 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561