Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวประชาสัมพันธ์] สัมมนา เรื่อง ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0.... (จำนวนผู้เข้าชม : 273)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับการการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Gold Pri.... (จำนวนผู้เข้าชม : 363)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 225)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] Class to Market จากห้องเรียน สู่ตลาด ...เรียนรู้ ปฏิบัติจริง ขายได้.... (จำนวนผู้เข้าชม : 220)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ส่งมอบแพะพระราชทาน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 329)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 308)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 272)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 323)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 296)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 338)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นศ.ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้แก่ครอบครัว และได้นำด้วงมาให้นายกรัฐมนตรีชิม.... (จำนวนผู้เข้าชม : 274)
[ข่าวกิจกรรม] นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 201)
[ข่าวกิจกรรม] "ALFABET MEETING" April 20 - 21, 2017.... (จำนวนผู้เข้าชม : 154)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ปัจฉิมนิเทศ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 166)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร ชั้นปีที่ 3.... (จำนวนผู้เข้าชม : 328)
[ข่าวกิจกรรม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 224)
[ข่าวกิจกรรม] ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 391)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 432)
[ข่าวกิจกรรม] รมช.พาณิชย์ เปิดกิจกรรม “ตลาดต้องชม” ที่ตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 140)
[ข่าวกิจกรรม] การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางอาหาร 2559: ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 138)
Total 199 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561