Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ ประเพณีวันสงกรานต์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 118)
[ข่าวกิจกรรม] นักเรียนและคุณครูโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 132)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการ " บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 10 ".... (จำนวนผู้เข้าชม : 108)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร" .... (จำนวนผู้เข้าชม : 123)
[ข่าวกิจกรรม] ระชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 4/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 105)
[ข่าวกิจกรรม] สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ GAT/PAT และ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 128)
[ข่าวกิจกรรม] เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 86)
[กิจกรรมบรรยายพิเศษ/ขยายผล] ขยายผลจากการศึกษาดูงาน 5ส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 296)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น.... (จำนวนผู้เข้าชม : 414)
[ข่าวกิจกรรม] แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 61)
[ข่าวกิจกรรม] เลือกตั้งรับรองสิทธิ์สโมสรนักศึกษา และเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 82)
[ข่าวกิจกรรม] เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 113)
[ข่าวกิจกรรม] กลุ่มชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.ควนกาหลง จ.สตูล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และเ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 79)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 70)
[ข่าวกิจกรรม] ประชาพิจารณ์ "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการของคณะฯ และวิกฤตจากการเป็นมหาวิยาลัยในกำกับ " .... (จำนวนผู้เข้าชม : 77)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 71)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 85)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการเสวนา เรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ".... (จำนวนผู้เข้าชม : 67)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร" ครั้งที่ 1/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 65)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx).... (จำนวนผู้เข้าชม : 50)
Total 163 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    พฤศจิกายน   2560