Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี ศ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 120)
[ข่าวกิจกรรม] เกษตร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ Matching Model.... (จำนวนผู้เข้าชม : 110)
[ข่าวกิจกรรม] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.".... (จำนวนผู้เข้าชม : 113)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมสรุปและรับทราบผลการประเมินของงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 68)
[ข่าวนักศึกษา] แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 596)
[ข่าวกิจกรรม] บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 12.... (จำนวนผู้เข้าชม : 113)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 99)
[ข่าวกิจกรรม] Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 92)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU).... (จำนวนผู้เข้าชม : 102)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรรณ ศิริกุล นักศึกษาปริญญาโท.... (จำนวนผู้เข้าชม : 310)
[ข่าวกิจกรรม] นายปฐมพงศ์ วงศ์เลี้ยง เข้ารับมอบเครื่องยอดเมล็ดพันธุ์ โดยบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จ.สระบุรี เ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 113)
[ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560.... (จำนวนผู้เข้าชม : 1152)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 354)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34.... (จำนวนผู้เข้าชม : 382)
[ข่าวนักศึกษา] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง.... (จำนวนผู้เข้าชม : 519)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์).... (จำนวนผู้เข้าชม : 270)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช คณบดีท่านแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 521)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และคณะวิจัย ในรางวัลแห่งความสำเร็จของการวิจัย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 566)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15.... (จำนวนผู้เข้าชม : 133)
[ข่าวกิจกรรม] การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2558 แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 118)
Total 199 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561