Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ปี พ.ศ. 25.... (จำนวนผู้เข้าชม : 237)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกสถานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ตรัง กระบี่ ภูเก็.... (จำนวนผู้เข้าชม : 418)
[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 819)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 517)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 26(1/2559).... (จำนวนผู้เข้าชม : 175)
[ข่าวกิจกรรม] หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้วย การใช้โปรแกรม Microsoft Word ครั้งที่ 2/2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 204)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเกษตรกรตัวน้อย ครั้งที่ 2 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 168)
[ข่าวกิจกรรม] มหาสงกรานต์ สุขสำราญชาวทรัพย์ ประเพณีวันสงกรานต์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 120)
[ข่าวกิจกรรม] นักเรียนและคุณครูโรงเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 136)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการ " บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 10 ".... (จำนวนผู้เข้าชม : 113)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร" .... (จำนวนผู้เข้าชม : 127)
[ข่าวกิจกรรม] ระชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 4/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 109)
[ข่าวกิจกรรม] สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ GAT/PAT และ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 132)
[ข่าวกิจกรรม] เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 89)
[กิจกรรมบรรยายพิเศษ/ขยายผล] ขยายผลจากการศึกษาดูงาน 5ส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 327)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น.... (จำนวนผู้เข้าชม : 421)
[ข่าวกิจกรรม] แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 63)
[ข่าวกิจกรรม] เลือกตั้งรับรองสิทธิ์สโมสรนักศึกษา และเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 89)
[ข่าวกิจกรรม] เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 116)
[ข่าวกิจกรรม] กลุ่มชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.ควนกาหลง จ.สตูล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และเ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 84)
Total 169 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2561