Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 72)
[ข่าวกิจกรรม] ประชาพิจารณ์ "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการของคณะฯ และวิกฤตจากการเป็นมหาวิยาลัยในกำกับ " .... (จำนวนผู้เข้าชม : 83)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 72)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 89)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการเสวนา เรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ".... (จำนวนผู้เข้าชม : 70)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร" ครั้งที่ 1/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 73)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx).... (จำนวนผู้เข้าชม : 55)
[ข่าวกิจกรรม] การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อสุขภาพ ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจทั่วไป จำนวน 14 คน .... (จำนวนผู้เข้าชม : 60)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการศึกษาดูงาน 5ส เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 69)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 430)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 519)
[ข่าวกิจกรรม] กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 187)
[ข่าวกิจกรรม] โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ มาศึกษาดูงานฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์ และตลาดเกษตร ม.อ..... (จำนวนผู้เข้าชม : 143)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 124)
[ข่าวกิจกรรม] อนาคตการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในศตวรรษที่ 21 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 117)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 104)
[ข่าวกิจกรรม] งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “M.... (จำนวนผู้เข้าชม : 122)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ .... (จำนวนผู้เข้าชม : 354)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 517)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย.... (จำนวนผู้เข้าชม : 488)
Total 169 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2561