Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร" .... (จำนวนผู้เข้าชม : 146)
[ข่าวกิจกรรม] ระชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 4/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 128)
[ข่าวกิจกรรม] สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการ GAT/PAT และ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 150)
[ข่าวกิจกรรม] เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 109)
[กิจกรรมบรรยายพิเศษ/ขยายผล] ขยายผลจากการศึกษาดูงาน 5ส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 425)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น.... (จำนวนผู้เข้าชม : 442)
[ข่าวกิจกรรม] แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 79)
[ข่าวกิจกรรม] เลือกตั้งรับรองสิทธิ์สโมสรนักศึกษา และเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 108)
[ข่าวกิจกรรม] เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม เก็บตัวอย่างส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 140)
[ข่าวกิจกรรม] กลุ่มชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.ควนกาหลง จ.สตูล มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และเ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 106)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 86)
[ข่าวกิจกรรม] ประชาพิจารณ์ "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการของคณะฯ และวิกฤตจากการเป็นมหาวิยาลัยในกำกับ " .... (จำนวนผู้เข้าชม : 102)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 87)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 101)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการเสวนา เรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ".... (จำนวนผู้เข้าชม : 85)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร" ครั้งที่ 1/2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 91)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx).... (จำนวนผู้เข้าชม : 70)
[ข่าวกิจกรรม] การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อสุขภาพ ให้กับ กลุ่มนักธุรกิจทั่วไป จำนวน 14 คน .... (จำนวนผู้เข้าชม : 78)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการศึกษาดูงาน 5ส เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส.... (จำนวนผู้เข้าชม : 92)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์.... (จำนวนผู้เข้าชม : 457)
Total 199 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561