Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] งาน..รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครบ 40 ปี .... (จำนวนผู้เข้าชม : 99)
[ข่าวกิจกรรม] จัดการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 169)
[ข่าวกิจกรรม] จัดประชุมเพื่อชี้แจง กรอบรายจ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่กำหนดในปีงบประมาณ 2559.... (จำนวนผู้เข้าชม : 100)
[ข่าวกิจกรรม] จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 112)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 92)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 121)
[ข่าวกิจกรรม] สาธิตการกรอกข้อมูลในระบบ e-GP .... (จำนวนผู้เข้าชม : 134)
[ข่าวกิจกรรม] อบรม CHE QA Online System ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557.... (จำนวนผู้เข้าชม : 166)
[ข่าวกิจกรรม] ผู้บริหารตลาดนัดไก่ดำ ดูงานการจัดการบริหารตลาดเกษตร ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 183)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่ว.... (จำนวนผู้เข้าชม : 574)
[ข่าวกิจกรรม] ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันมหิดล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 175)
[ข่าวกิจกรรม] บริษัทซี พี เอฟ จัดกิจกรรม CPR Gateway 2015 สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ทุกชั้นปี .... (จำนวนผู้เข้าชม : 172)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการอบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 135)
[ข่าวกิจกรรม] งานเกษียณอายุราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 212)
[ข่าวกิจกรรม] การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557.... (จำนวนผู้เข้าชม : 163)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4.... (จำนวนผู้เข้าชม : 168)
[ข่าวกิจกรรม] The academic member of School of Biological Sciences.... (จำนวนผู้เข้าชม : 157)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน การจัดการตลาดนัดสีเขียว (ตลาดเกษตร ม.อ.) .... (จำนวนผู้เข้าชม : 232)
[ข่าวนักศึกษา] [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (จำนวนผู้เข้าชม : 547)
[ข่าวกิจกรรม] หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดบรรยายและทดสอบ Placement Test ของระบบ Tell Me More .... (จำนวนผู้เข้าชม : 196)
Total 163 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    พฤศจิกายน   2560