Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] งานเกษียณอายุราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 217)
[ข่าวกิจกรรม] การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557.... (จำนวนผู้เข้าชม : 168)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4.... (จำนวนผู้เข้าชม : 174)
[ข่าวกิจกรรม] The academic member of School of Biological Sciences.... (จำนวนผู้เข้าชม : 170)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน การจัดการตลาดนัดสีเขียว (ตลาดเกษตร ม.อ.) .... (จำนวนผู้เข้าชม : 257)
[ข่าวนักศึกษา] [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (จำนวนผู้เข้าชม : 608)
[ข่าวกิจกรรม] หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดบรรยายและทดสอบ Placement Test ของระบบ Tell Me More .... (จำนวนผู้เข้าชม : 201)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เวทีการนําเสนอโครงการพัฒนางาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .... (จำนวนผู้เข้าชม : 386)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีไหว้ครู ๒๕๕๘ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 155)
[ข่าวกิจกรรม] การจัดประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 3 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 169)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 443)
[ข่าวกิจกรรม] การประกวดแพะ ม.อ. ครั้งที่ 2 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 220)
[ข่าวกิจกรรม] เตรียมความพร้อม ทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่.... (จำนวนผู้เข้าชม : 190)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ตลาดเกษตร ม.อ.กับรางวัล ตลาดนัด น่าซื้อปี 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 532)
[ข่าวกิจกรรม] การนำเสนอผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรและผลงานเด่นตามรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR).... (จำนวนผู้เข้าชม : 134)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดแพะ ม.อ. ครั้งที่ 2.... (จำนวนผู้เข้าชม : 257)
[ข่าวกิจกรรม] การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 209)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมประธานคณะกรรมการจัดงานเกษียนอายุราชการ ปี 2558.... (จำนวนผู้เข้าชม : 171)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ใน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 397)
[กิจกรรมบรรยายพิเศษ/ขยายผล] ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยว จ.เชียงราย .... (จำนวนผู้เข้าชม : 572)
Total 169 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    มกราคม   2561