Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา.... (จำนวนผู้เข้าชม : 134)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน.... (จำนวนผู้เข้าชม : 118)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 145)
[ข่าวกิจกรรม] สาธิตการกรอกข้อมูลในระบบ e-GP .... (จำนวนผู้เข้าชม : 155)
[ข่าวกิจกรรม] อบรม CHE QA Online System ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557.... (จำนวนผู้เข้าชม : 186)
[ข่าวกิจกรรม] ผู้บริหารตลาดนัดไก่ดำ ดูงานการจัดการบริหารตลาดเกษตร ม.อ. .... (จำนวนผู้เข้าชม : 209)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่ว.... (จำนวนผู้เข้าชม : 621)
[ข่าวกิจกรรม] ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันมหิดล.... (จำนวนผู้เข้าชม : 199)
[ข่าวกิจกรรม] บริษัทซี พี เอฟ จัดกิจกรรม CPR Gateway 2015 สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ทุกชั้นปี .... (จำนวนผู้เข้าชม : 198)
[ข่าวกิจกรรม] โครงการอบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 159)
[ข่าวกิจกรรม] งานเกษียณอายุราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 237)
[ข่าวกิจกรรม] การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557.... (จำนวนผู้เข้าชม : 185)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4.... (จำนวนผู้เข้าชม : 194)
[ข่าวกิจกรรม] The academic member of School of Biological Sciences.... (จำนวนผู้เข้าชม : 185)
[ข่าวกิจกรรม] ศึกษาดูงาน การจัดการตลาดนัดสีเขียว (ตลาดเกษตร ม.อ.) .... (จำนวนผู้เข้าชม : 289)
[ข่าวนักศึกษา] [video] นักศึกษาควรรู้หลักเกณฑ์การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More.... (จำนวนผู้เข้าชม : 736)
[ข่าวกิจกรรม] หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดบรรยายและทดสอบ Placement Test ของระบบ Tell Me More .... (จำนวนผู้เข้าชม : 217)
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เวทีการนําเสนอโครงการพัฒนางาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .... (จำนวนผู้เข้าชม : 415)
[ข่าวกิจกรรม] พิธีไหว้ครู ๒๕๕๘ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.... (จำนวนผู้เข้าชม : 170)
[ข่าวกิจกรรม] การจัดประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 3 .... (จำนวนผู้เข้าชม : 184)
Total 199 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 16    พฤษภาคม   2561