Document

ข่าวทั้งหมด

[ข่าวกิจกรรม] ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศไต้หวัน (จำนวนผู้เข้าชม : 166)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็น นักสัตวบาลกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล (จำนวนผู้เข้าชม : 167)
[ข่าวกิจกรรม] พระมหากรุณาธิคุณ ฯ คณะทรัพย์ ม.อ.รับมอบแพะนมพระราชทาน นำศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงในภาคใต้ (จำนวนผู้เข้าชม : 704)
[ข่าวกิจกรรม] PROJECT SIMPLE - CAREER DAYS in Thailand (จำนวนผู้เข้าชม : 282)
[ข่าวกิจกรรม] เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ (จำนวนผู้เข้าชม : 175)
[ข่าวกิจกรรม] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแพะนมพันธุ์ชามี ให้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 145)
[ข่าวกิจกรรม] การประชุมเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสารจากธรรมชาติ ด้านการเกษตรและเภสัชกรรม 5 มหาวิทยาลัย (จำนวนผู้เข้าชม : 362)
[ข่าวกิจกรรม] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่13 มีนาคม 2561 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (จำนวนผู้เข้าชม : 255)
[ข่าวกิจกรรม] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่13 มีนาคม 2561 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (จำนวนผู้เข้าชม : 210)
[ข่าวกิจกรรม] ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษาดูงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ 20 มี.ค.61 (จำนวนผู้เข้าชม : 194)
[ข่าวกิจกรรม] A group of Lecturers and students from Faculty of Agriculture Universitas Sumatera Utara, Indonesia visited Faculty of Natural Resources (จำนวนผู้เข้าชม : 125)
[ข่าวกิจกรรม] ตลาดเกษตร ม.อ. องค์กรปลอดโฟม ระดับทอง (จำนวนผู้เข้าชม : 339)
[ข่าวกิจกรรม] รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ณ ม.อ.หาดใหญ่ (จำนวนผู้เข้าชม : 633)
[ข่าวกิจกรรม] ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง รุ่นที่ 2 (จำนวนผู้เข้าชม : 367)
[ข่าวกิจกรรม] งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูงาน (จำนวนผู้เข้าชม : 265)
[ข่าวกิจกรรม] แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวนผู้เข้าชม : 161)
[ข่าวกิจกรรม] ส่งมอบแพะพระราชทาน (จำนวนผู้เข้าชม : 193)
[ข่าวกิจกรรม] ประชุมหารือ ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Joint Master Degree - Food security and Climate Change (MS FSCC) (จำนวนผู้เข้าชม : 256)
[ข่าวกิจกรรม] ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ตำรวจภูธรภาค 9 เยี่ยมชม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวนผู้เข้าชม : 196)
[ข่าวกิจกรรม] นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ตลาดเกษตร ม.อ. (จำนวนผู้เข้าชม : 274)
Total 127 Record 1 2 3 4 5 6 7
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    ตุลาคม   2561