สายตรงคณบดีการจัดการความรู้แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลด้านพัสดุ

ระเบียบพัสดุ (เงินรายได้)
มติ ครม. / หนังสือเวียน
เรื่องเครื่องปรับอากาศ
เรื่องระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจนับพัสดุ
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ราคามาตราฐาน
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ฉบับปรุบปรุง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2554
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2554
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2555
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2555
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2556
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2556
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2557
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2557
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - 2558
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง -2558
รายชื่อผู้เบิกวัสดุ
การดำเนินการจัดหาพัสดุ
การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โครงการวิจัยดุ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ
หน้าที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7428-6018 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7428-6038
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17    กุมภาพันธ์   2563