Document

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ดินผสม 30 บาท
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 30 บาท
กล้าปาล์มน้ำมัน "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1" ราคาเริ่มต้นที่ 120 บาท (ตามอายุกล้า)
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 074-802654 หรือ
งานบริหารธุรการ กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ 074-286219, 074-286220, 074-286225

สถานีวิจัยเทพา

น้ำผึ้งรวง 350 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่
สถานีวิจัยเทพา 074 - 376494 หรือ
งานบริหารธุรการ กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ 074-286219, 074-286220, 074-286225
Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 25    กันยายน   2561