อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
158, 159
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โปรแกรม วันเวลา จำนวน / จำนวนรับ
MS Word 2016 วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.00 น. 0 / 60
MS Word 2016 วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. - 19.00 น. 30 / 60
MS Word 2016 วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.00 น. 57 / 60
MS Word 2016 วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. - 19.00 น. 34 / 60
MS PowerPoint 2016 วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.00 น. 54 / 60
MS PowerPoint 2016 วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. - 19.00 น. 60 / 60
MS PowerPoint 2016 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.00 น. 60 / 60
MS PowerPoint 2016 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. - 19.00 น. 60 / 60
MS Excel 2016 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.00 น. 60 / 60
MS Excel 2016 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. - 19.00 น. 60 / 60
MS Excel 2016 วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 0 / 60
MS Excel 2016 วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 0 / 60

ระบบลงทะเบียนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่