หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ภาควิชา
       ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช  
         ห้อง 113 อาคาร 1 โทร 0-7428-6101-2 ภายใน 6101-2
       ภาควิชาธรณีศาสตร์ 
         
ห้อง 364 อาคาร 2 โทร 0-7428-6171-2 ภายใน 6171-2
       ภาควิชาพืชศาสตร์  
         ห้อง 134 อาคาร 1 โทร 0-7428-6138-9 ภายใน 6138-9
       ภาควิชาพัฒนาการเกษตร  
         ห้อง 132 อาคาร 1 โทร 0-7428-6121-2 ภายใน 6121-2
       ภาควิชาวาริชศาสตร์  
         
ห้อง 350 อาคาร 2 โทร 0-7428-6192-3 ภายใน 6192-3
      ภาควิชาสัตวศาสตร์  
         ห้อง 114 อาคาร 1 โทร 0-7428-6068-9 ภายใน 6068-9
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน  
         ห้อง 263/2 อาคาร 2 โทร 0-7428-6223 ภายใน 6223
หน่วยงาน
      งานบริหารและธุรการ
              หน่วยสารบรรณ
                ห้อง 129 อาคาร 1 โทร 0-7428-6018-21 ภายใน 6018-21
              หน่วยการเจ้าหน้าที่
                ห้อง 129/1 อาคาร 1 โทร 0-7428-6026-7 ภายใน 6026-7
              หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
                ห้อง 136 อาคาร 1 โทร 0-7428-6030-31, 0-7428-6064 ภายใน 6030-31, 6064
      งานคลังและพัสดุ
              หน่วยคลัง
                ห้อง 129 อาคาร 1 โทร 0-7428-6022-3 ภายใน 6022-3
              หน่วยพัสดุ
                ห้อง 129 อาคาร 1 โทร 0-7428-6011, 0-7428-6024-5 ภายใน 6011, 6024-5
      งานบริการการศึกษา
              หน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา (ปริญญาตรี)
                ห้อง 264 อาคาร 2 โทร 0-7428-6049, 0-7428-6235 ภายใน 6049, 6235
              หน่วยทะเบียนและประเมินการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
                ห้อง 263/1 อาคาร 2 โทร 0-7428-6048 ภายใน 6048
              หน่วยกิจการนักศึกษา
                ห้อง 151 อาคาร 2 โทร 0-7428-6050-1 ภายใน 6050-1
      งานนโยบายและแผน
        ห้อง 129/1 อาคาร 1 โทร 0-7428-6028-9 ภายใน 6028-9
      งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
        ห้อง 123 อาคาร 1 โทร 0-7428-6012-3,0-7428-6016 ภายใน 6012-3, 6016
      งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
        ห้อง 256 อาคาร 2 โทร 0-7428-6053-4 ภายใน 6053-4
      งานประกันคุณภาพ
        ห้อง 129/1 อาคาร 1 โทร 0-7428-6009 ภายใน 6009
ฝ่ายวิจัยและบริการ
      กลุ่มงานศูนย์วิจัย
              ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
                ห้อง 155 อาคาร 2 โทร 0-7428-6221 ภายใน 6221
              ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
                ห้อง 157 อาคาร 2 โทร 0-7428-6238 ภายใน 6238
              ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
                ห้อง 156 อาคาร 2 โทร 0-7428-6222 ภายใน 6222
              ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
                โทร 0-7428-6228-9 ภายใน 6228-9
              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
                โทร 0-7428-6224 ภายใน 6224
              สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน
              สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
                ห้อง 163 อาคาร 2 โทร 0-7428-6047 ภายใน 6047
              งานบริหารธุรการ
                 ห้อง 153 อาคาร 2 โทร 0-7428-6225 ภายใน 6225
      กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
              สถานีวิจัยเทพา
                โทร 0-7437-6494
              สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
                โทร 0-7447-3473
              สถานีวิจัยท่าเชียด
                โทร 0-7469-5403
              งานบริการกลาง
                  หน่วยเรือนกระจกทดลอง
                      โทร 0-7428-6231 ภายใน 6231
                  หน่วยฝึกงานภาคสนาม
                      โทร 0-7428-6231 ภายใน 6231
      กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
        ห้อง 139 อาคาร 1 โทร 0-7428-6041-2 ภายใน 6041-2
      กลุ่มงานบริการวิชาการ
        ห้อง 116 อาคาร 1 โทร 0-7428-6059-60 ภายใน 6059-60
              ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
                โทร 0-7428-6061-2 ภายใน 6061-2
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7455 8802 , 0 7428 6018-20 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0 7455 8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th