Poster File

ไฟล์โปสเตอร์

รหัส ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
PSP02 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระชับเชิงการค้า ดาวน์โหลด
PSP102 ผลของสารแอนติออกซิแดนซ์และไซโตไคนินต่อการชักนำแคลลัสของทุเรียนหมอนทอง ดาวน์โหลด
PSP104 อุโมงค์โกงกาง : ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด
PSP108 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหญ้าคาทะเล Enhalus acoroides ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยใช้เทคนิค Simple Sequence Repeat (SSR) ดาวน์โหลด
PSP109 การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าวในภาคใต้ตอนล่าง ดาวน์โหลด
PEP11 ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบดในการควบคุมด้วงงวงข้าว ดาวน์โหลด
PSP110 การศึกษาวัสดุเพาะต้นอ่อนของทานตะวันและผักบุ้ง ดาวน์โหลด
PSP111 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามเขตความเหมาะสมของดินในจังหวัดสงขลา ดาวน์โหลด
PSP117 ผลการใช้เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงระบบป้อนอัตโนมัติต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดาวน์โหลด
OTP118 การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของโสมภูลังกา (Plectran thus phulangkaensis) ในการค้าสมุนไพรเชิงพานิชย์ ดาวน์โหลด
PSP120 การชักนำและเพิ่มปริมาณแคลลัสของกระท่อมจากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนใบในหลอดทดลอง ดาวน์โหลด
ADP122 ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ของเกษตรกรนาแปลงใหญ่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด
PSP126 การเจริญเติบโตของยอดหงส์องค์ดำ (Globba praecox K.J.Williams & Paisooks.) พืชหายากของไทยในสภาพปลอดเชื้อ ดาวน์โหลด
PSP127 การเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อของยอดเปราะภูภูหลวง (Caulokaempferia phuluangensis Picheans. & Mokkamul) พืชถิ่นเดียวของไทย ดาวน์โหลด
PSP138 การเก็บรักษาแบบเย็นยิ่งยวดของโซมาติกเอ็มบริโอกาแฟโรบัสต้าด้วยวิธีการ Encapsulation-dehydration ดาวน์โหลด
PSP143 ผลของการให้น้ำต่อการติดผลและคุณภาพผลอ่อนของมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดชุมพร ดาวน์โหลด
PSP146 ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ต่ำ ดาวน์โหลด
PSP149 การประเมินความต้านทานของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำต่อการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผัก ดาวน์โหลด
PSP150 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มโอหอมควนลัง ดาวน์โหลด
ANP154 ศักยภาพการผลิตไก่คอล่อนของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด
PSP162 การศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของถั่วเขียวผิวดำ ดาวน์โหลด
PSP165 ปัจจัยที่มีผลต่อการชักนำยอด และการเพิ่มปริมาณยอดของกัญชาในหลอดทดลอง ดาวน์โหลด
PSP167 ผลของตำแหน่งและรูปแบบการวางเลี้ยงชิ้นส่วนใบ และสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำแคลลัสและยอดของ Haworthai obtusa'Purple Lens' ดาวน์โหลด
PSP168 ผลของกรดจิบเบอเรลลิกต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดกระบองเพชรสายพันธุ์ Melocactus matanzanus และ Melocactus variegate ในสภาพปลอดเชื้อ ดาวน์โหลด
PSP18 การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วพร้าที่ได้รับอิทธิพลจากอัตราปลูก : Growth, Yield and Seed Quality of Jack bean as Influence by Plant Density ดาวน์โหลด
PSP24 ผลของระดับความเข้มแสงที่ต่อการผลิตบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร ดาวน์โหลด
PSP25 Morphological, Physiological and Biochemical Responses of RRIT 251 Scion Grafted on Different Rubber Rootstocks during Drought Condition ดาวน์โหลด
PSP29 ระยะการให้แสงที่เหมาะสมต่อการผลิตบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร ดาวน์โหลด
PSP30 ผลของความหนาแน่นต้นต่อการเจริญเติบโตของบัวบกปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร ดาวน์โหลด
PSP31 สารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตบัวบกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร ดาวน์โหลด
PSP32 ผลสารละลายธาตุอาหารพืชอินทรีย์ต่อผลผลิตบัวบกที่ปลูกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร ดาวน์โหลด
PSP33 การคัดเลือกพันธุ์บัวบกที่เหมาะสมสำหรับปลูกในอาคารโดยใช้แสงเทียม ดาวน์โหลด
PSP34 สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และคัดเลือกพันธุ์พืชผักพื้นเมืองภาคใต้ ดาวน์โหลด
PSP42 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเมล็ดสั้นป้อมจากการผสมข้ามระหว่างสปีชีส์ย่อย อินดิกาและจาปอนิกา โดยวิธีการจดประวัติ ดาวน์โหลด
PSP44 ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนพันธุ์สาลิกาในพื้นที่เกษตรกร ดาวน์โหลด
PSP46 การชักนำให้เพิ่มปริมาณสารหอม 2AP ในพันธุ์ข้าวหอมไทยโดยใช้กาบา โพรลีน และซิงค์คลอไรด์ ดาวน์โหลด
PSP47 การกระจายตัวของลักษณะทางการเกษตรภายใต้สภาพอุณหภูมิสูงในระยะสืบพันธุ์จากคู่ผสมระหว่างพันธุ์ปิ่นเกษตร+4 x พันธุ์คิมหันต์ ดาวน์โหลด
PSP53 การสร้างพันธุ์กระทือลูกผสม ดาวน์โหลด
SSP57 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis เพื่อควบคุม Rigidoporus microporus สาเหตุโรครากขาวยางพารา ดาวน์โหลด
PEP60 ศักยภาพการคลุมฝักสะตอเพื่อการจัดการแมลงศัตรูสะตอ ดาวน์โหลด
PSP64 ประสิทธิภาพของดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดและความหลากหลายของพืชผักพื้นเมืองภาคใต้ในวงศ์ขิง ดาวน์โหลด
PSP65 องค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยของเปราะหอมที่เก็บรวบรวมจากจังหวัดพิษณุโลกของประเทศไทย ดาวน์โหลด
PSP69 ความหลากหลายของพืชสมุนไพร “พิกัดเทียน” ที่พบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ดาวน์โหลด
PSP72 การขยายพันธุ์มันขี้หนูในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์ ดาวน์โหลด
PEP76 แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. จากดินรอบรากพริกและประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne enterolobii ในห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
PSP78 ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพของละอองเกสรมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง ดาวน์โหลด
PSP80 เปรียบเทียบการปลูกโกโก้แบบพืชเดี่ยวและพืชร่วม ดาวน์โหลด
PSP82 ผลของคลอร็อกซ์ต่อการฆ่าเชื้ออาหาร และการพัฒนาของใบอ่อนแอฟริกันไวโอเล็ตในสภาพปลอดเชื้อ ดาวน์โหลด
PSP88 การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิน้ำหอม ดาวน์โหลด
SSP91 อิทธิพลของการให้ปุ๋ยกำมะถันต่อกลิ่นของใบกะเพราในชุดดินบางเขน ดาวน์โหลด
PSP92 ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการผสมเกสรต่อการติดผลของมะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย ดาวน์โหลด
PSP96 ผลกระทบของการขาดน้ำในระยะตั้งท้องของข้าวต่อประสิทธิภาพการใช้แสงสูงสุดของระบบรับแสง (PSII) ดาวน์โหลด