โปรแกรมคำนวณปุ๋ยผสมและการใช้ปุ๋ย
สุตรปุ๋ย N
- P2O5
- K2O
  น้ำหนักปุ๋ยที่
ต้องการ(กิโลกรัม)

อัตราการใช้ปุ๋ย
กก. / ไร่
หรือ กรัม/ต้น :
แม่ปุ๋ย N
แม่ปุ๋ย P2O5
แม่ปุ๋ย K2O
แม่ปุ๋ย น้ำหนักปุ๋ยที่ใช้ (กก.)
แม่ปุ๋ย N 0
แม่ปุ๋ย P2O5 0
แม่ปุ๋ย K2O 0
สารตัวเติม 0
หมายเหตุ
1. การผสมปุ๋ยใช้เองไม่จำเป็นต้องเติมสารตัวเติม ปุ๋ยที่ได้จะมีสูตรสูงกว่าและใช้ปริมาณ น้อยกว่า ก็ได้ธาตุอาหารเท่ากัน
2. กรณีที่สารตัวเติมติดลบ ให้ลองเลือกแม่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสูงกว่า
3. ถ้าคำนวณได้สารตัวเติมติดลบ ปุ๋ยที่ได้จะมีสูตรต่ำกว่าที่ต้องการ และใช้ปริมาณ มากกว่า จึงได้ธาตุอาหารเท่ากัน

สูตรปุ๋ยที่ไม่เติมสารตัวเติม
N
0
P2O5
0
K2O
0
อัตราการใช้ปุ๋ยเมื่อไม่เติมสารตัวเติม
กก. / ไร่
0
กรัม / ต้น
0


พัฒนาโดย : รศ.ดร. จำเป็น อ่อนทอง ผศ.ดร. ขวัญตา ขาวมี ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี

น.ส. สุนันทา สะวะรัตน์ และนายเทอดพงษ์ วิริยะสมบัติ


คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์