News

Uncategorized

DoE progress 2019 และวางกรอบเเนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ของDoE

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 สาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิตในสังกัด DoE รุ่นที่ 1 เเละรุ่นที่ 2 ขึ้น ณ ห้อง 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ม.สงขลานคริทร์  และพร้อมกันนี้ได้รับเชิญจาก ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา  เเละ ดร.อัตรา  ไชยมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ  ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)  ร่วมกับคณาจารย์ในสังกัด DoE  ร่วมระดมความคิด วางกรอบเเนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ของDoE

Uncategorized

11 th IMT-GT UNINET Conference 2018

        เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา ในสังกัดสาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ ผู้อำนวยการสาขาความเป็นเลิศฯ ได้เข้าร่วมงาน 11th IMT-GT UNINET Conference 2018  ณ  Centre for Marine and Coastal Studies (CEMACS)  Universiti Sains Malaysia  ประเทศมาเลเซีย    

Uncategorized

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิตสาขาความเป็นเลิศฯประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิต สาขาความเป็นเลิศฯ ประจำปี 2561 ตามสาขาความเป็นเลิศฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนบัณฑิตสาขาความเป็นเลิศฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ความละเอียดเเจ้งเเล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดลงเเล้ว ทางสาขาความเป็นเลิศฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิต  ดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมกันนี้ อนึ่งหลังจากมีการทำสัญญาแล้ว ผู้รับทุนสามารถเบิกเงินในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อนำใบเสร็จการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาเเสดง เเละการจ่ายทุนสนับสนุนจะโอนผ่านบัญชีธนาคารสาขาความเป็นเลิศฯ ของเเต่ละวิทยาเขตเท่านั้น >>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>

Uncategorized

DoE progress report 2018

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ได้จัดโครงการ DoE- progress report 2018 ขึ้น ณ ห้อง 206 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  และรายงานโครงร่างของนักศึกษาที่ได้รับทุนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้เพื่อประชุมวางเเผนงานวิจัยของคณาจารย์ในสังกัดสาขาความเป็นเลิศฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พุทธ ส่องเเสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เป็นวิทยาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย” เพื่อเเลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอเเนะในการขับเคลื่อนงานวิจัย Read more…