รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
2/10/2566
12.00-16.00
คุณสิขเรศ
มินิบัส 0169
วัดคลองเรียน
สายันต์  สุระสังวาลย์
08-6956-4134
คณะฯ

CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.