รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
2/10/2566
09.00-12.00
คุณศิริพร
ตู้ 5157
อ.เมืองสงขลา
ศิลา  ณ มณี
08-6960-8257
คณะฯ

CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.