รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
เลขที่เอกสาร
25/6/2567
11.30-13.30
คุณจิราภรณ์
ตู้ 5157
สนามบินหาดใหญ่
ศิลา  ณ มณี
08-6960-8257
คณะฯ
107.5/67-0138 21 มิ.ย.67

CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.