รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
2/10/2566
08.30-16.30
อาคารฯ
กระบะ 225
หาดใหญ่
ประเสริฐ  พงษ์นุรักษ์
09-0483-2805
-

CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.