รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
2/10/2566
08.45-16.30
อาคารฯ
ตู้ 40-0513
ต่อทะเบียน
ทรงศิลป์  ไชยสงคราม
08-1328-3435
คณะฯ

CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.