รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
2/10/2566
11.30-17.00
คุณกรชนก
vigo 3892
คลองหอยโข่ง
พรรรพต  กองสวัสดิ์
08-6960-3428
คณะฯ

CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.