รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
เลขที่เอกสาร
25/6/2567
07.30-16.30
คุณธัญญรัตน์
vigo 3892
สถานนีคลองหอยโข่ง
พรรรพต  กองสวัสดิ์
08-6960-3428
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง/อ.ระโนด (พานศ.หาหมอ)
107.2/67-1223 20 มิ.ย 67

CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.