รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
เลขที่เอกสาร
25/6/2567
08.30-16.30
คุณกรชนก
ฟอร์ด 2087
สถานนีคลองหอยโข่ง
สายันต์  สุระสังวาลย์
08-6956-4134
คณะฯ
107.5/67-0198 20 มิ.ย.67

CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.