รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
2/10/2566
08.30-12.00
คุณสมจิต
อีซูซุ 6377
รัตภูมิ
อภิชล  เพ็ชร์บูรณ์
08-3104-2482
ฟาร์ม

CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.