รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567
วันที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
รถที่ขอใช้
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
เลขที่เอกสาร
25/6/2567
14.00-18.00
คุณสมจิต
อีซูซุ 6377
รัตภูมิ(ส่งนม)
อภิชล  เพ็ชร์บูรณ์
08-3104-2482
ฟาร์ม
107.3/67-427 16 พ.ค.67

CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.