รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
รถที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ตู้ 4026
08.30-16.30
อาคารฯ
หาดใหญ่
วิศณุ
06-1174-4954
-
คณะฯ
ตู้ 5157
09.00-12.00
คุณศิริพร
อ.เมืองสงขลา
ศิลา
08-6960-8257
คณะฯ
คณะฯ
vigo 3892
11.30-17.00
คุณกรชนก
คลองหอยโข่ง
พรรรพต
08-6960-3428
คณะฯ
คณะฯ
ตู้ 40-0513
08.45-16.30
อาคารฯ
ต่อทะเบียน
ทรงศิลป์
08-1328-3435
คณะฯ
คณะฯ
อีซูซุ 6377
08.30-12.00
คุณสมจิต
รัตภูมิ
อภิชล
08-3104-2482
ฟาร์ม
เติมน้ำมัน
มินิบัส 0169
12.00-16.00
คุณสิขเรศ
วัดคลองเรียน
สายันต์
08-6956-4134
คณะฯ
คณะฯ
กระบะ 225
08.30-16.30
อาคารฯ
หาดใหญ่
ประเสริฐ
09-0483-2805
-
คณะฯ

CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.