รายละเอียดของการใช้รถ ณ วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567
รถที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
สถานที่ไป
พขร
สถานที่รับ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
อีซูซุ 6377
14.00-18.00
คุณสมจิต
รัตภูมิ(ส่งนม)
อภิชล
08-3104-2482
ฟาร์ม
(เติมน้ำมัน)
ฟอร์ด 2087
08.30-16.30
คุณกรชนก
สถานนีคลองหอยโข่ง
สายันต์
08-6956-4134
คณะฯ
(เติมน้ำมัน)
ตู้ 5157
11.30-13.30
คุณจิราภรณ์
สนามบินหาดใหญ่
ศิลา
08-6960-8257
คณะฯ
vigo 3892
07.30-16.30
คุณธัญญรัตน์
สถานนีคลองหอยโข่ง
พรรรพต
08-6960-3428
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง/อ.ระโนด (พานศ.หาหมอ)
(เติมน้ำมัน)
ตู้ 40-0513
08.30-16.30
ทรงศิลป์
08-1328-3435
กระบะ 225
08.30-16.30
-
ประเสริฐ
09-0483-2805
ตู้ 4026
08.30-16.30
วิศณุ
06-1174-4954

CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.