เข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานสู่ระบบ โดยใช้ PSU Passport และ รหัสผ่านด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน


username : *
password : *
password :ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์
074-286031