หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ
คณะทรัพยากรธรรมชาต
ประเภท/ชนิดยานพาหนะ อัตราค่าใช้บริการ/วัน
1. รถยนต์โดยสารขนาด 40 ที่นั่ง  
      - ธรรมดา (40-0186) 2,000.- บาท
      - ปรับอากาศ (40-0331) 3,500.- บาท
2. รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 20 ที่นั่ง (40-0169) 1,500.- บาท
3. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (81-2740) 1,500.- บาท
4. รถตู้โดยสาร (นข-4026, นข-725, นข-726, นข-5157) 500.- บาท
5. รถยนต์กระบะบรรทุก 4 ล้อ (นข-4032) 500.- บาท
6. รถยนต์นั่ง ( กฉ-2087, กต-6377) 500.- บาท

หมายเหตุ


อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
  อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
1. นายจำรัส พันธ์มะโน 240.- บาท
2. นายชรินทร์ ทองกลิ่น 240.- บาท
3. นายวิโรจน์ แก้วสีดำ 240.- บาท
4. นายภูษิต ฝาเจริญ 240.- บาท
5. นายจรัญ จิตต์สกูล 240.- บาท
6. นายพรรพต กองสวัสดิ์ 240.- บาท
7. นายธนพล ฆังคะจิตร 240.- บาท
8. นายศิลา ณ มณี 240.- บาท

หมายเหตุ - ค่าที่พักเหมาจ่าย คืนละ 400.- บาท
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th