หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี
ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี
เกณฑ์มาตรฐานเวลาของการโอนเงิน
รายการโอนเงิน เกณฑ์มาตรฐานเวลาของการโอนเงิน

1. เงินยืมทดรองจ่าย
    1.1 การจัดซื้อวัสดุหรือการจ้างซ่อม

    1.2 เพื่อการเดินทางไปราชการ
    1.3 เพื่อจัดกิจกรรม

1.เงินยืมทดรองจ่าย
    -  โอนเงินให้ภายใน  3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร
จากภาควิชา/หน่วยงาน
    -  โอนเงินให้ภายใน  7 วันทำการ ก่อนการเดินทาง
    -  โอนเงินให้ภายใน  7 วันทำการ ก่อนการจัดกิจกรรม

2. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    ค่าศึกษาของบุตร  ค่าล่วงเวลา
    ค่าสมนาคุณและค่าบรรณสารสงเคราะห์
2. โอนเงินให้อย่างช้าภายใน  5 วันทำการ หลังจากได้
รับเอกสารจากภาควิชา/หน่วยงาน
3. เงินวิจัย

3. โอนเงินให้ภายใน  3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารจากหน่วยวิจัยหรือภาควิชา/หน่วยงาน

  


(เฉพาะบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ)
ใช้ Username และ Password
เดียวกันกับ PSU Passport

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:แจ้ง E-mail กับ คุณเปรมยุดา สุขวัฒโน


 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
  http://www.natres.psu.ac.th/