หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
   
    มติจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557
    การจองล็อค งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
    การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจาปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง 27/3/57)
    ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กรกฎาคม 2557

   
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และมีกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาตัวอย่าง และโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
ขอแสดงความยินดี
ศาสตราจารย์ ท่านใหม่ของ ม.อ. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช
พบอีกแล้ว!!! สัตว์ทะเลตัวน้อยนิด ชนิดใหม่ของโลก
ในป่าชายเลนเกาะลิดี อ.ละงู จ.สตูล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

 
    

                                              
 
   
   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
กิจกรรมมหกรรม Share
เรื่อง “รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3”
โดยคณะทำงานจัดการความรู้
ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด ตอน 1 | ตอน 2 | ตอน 3::..

ดูย้อนหลัง>>
   
    ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งยาม
 
    (1 เม.ย.57)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เหลือจำนวน 5 อัตรา
      (28 พ.ย.56)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ 2 อัตรา
      (21 พ.ย.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ 3 อัตรา
      (20 พ.ย.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
      (18 พ.ย.ค.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
      (18 พ.ย.56)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
      (18 พ.ย.56)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -17-06-56)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -17-06-56)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 3 กันยายน 2556
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th