หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ >มติที่ประชุม

ใช้รหัสผ่าน
PSU Passport
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน:
  

ข้อตกลงเบื้องต้น


ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ออกแบบโดย : คุณมะลิ นิลสุวรรณ งานนโยบายและแผน
พัฒนาโดย : คุณยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มีปัญหาติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ : คุณมะลิ นิลสุวรรณ โทร.6029 , คุณปราณี จันทรัตน์ หน่วยสารบรรณ โทร.6019
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803