หน้าหลัก > รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ::
 
เรื่อง วันที่ แสดงหนังสือ
การประชุมเตรียมการร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” 31 พ.ค. 2554
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 10 มิ.ย. 2554
การประชุมศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 25 มี.ค. 2554
การประชุมหารือเพื่อวางระบบดูแลนักศึกษารับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 มี.ค. 2554
การประชุมหารือเพื่อปรับปรุงเวบไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 มี.ค. 2554
การประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 21 ก.พ. 2554
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 9 พ.ย. 2553
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ก.ย. 2551
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำแผนที่วิจัย (Road Map) การดำเนินงานวิจัยด้านยางพาราของคณะฯ 25 ก.ค. 2551
การประชุมรายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลไม้ผล ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 11 ต.ค. 2550
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง 1 ต.ค. 2550
การประชุมกลุ่มงานศูนย์วิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3 ก.ย. 2550
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 11 มิ.ย. 2550
ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5 มิ.ย. 2550
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ 29 มีนาคม 2550
รายงานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2550
ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 14 กุมภาพันธ์ 2550
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-212806 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
Email : amonrat.b@psu.ac.th