คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

จัดอบรม

เรื่อง : ผักพื้นบ้าน พลังมหัศจรรย์ เพื่อครอบครัวเด็กไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 5-6 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

ตอนที่ 1