งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2557

กำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

09.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธีเปิดงาน
- ดนตรีไทยบรรเลง
10.30 น.

- ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี

11.00 น. 

- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน และเรียนเชิญประธานมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ
- ประธานกล่าวเปิดงานฯ  ตีฆ้อง และป้อนน้ำนมลูกแพะ

11.30 น. - คณบดีฯ นำประธานชมนิทรรศการ


Theme (หัวข้อ) คือ "อนาคตเกษตรไทย ... ?

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22All Rights Reserved, Copyright © 2010
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-6060 ,0-7428-6059 โทรสาร 0-7455-8803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com