ไฟล์เรื่องเต็ม e-Proceedings

งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 รูปแบบการประชุม On-site/Online

The 1st conference 2022

ผลการตัดสินบทความ ภาคบรรยาย / โปสเตอร์

The 1st conference 2022

งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Research Article

สาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สาขาทางด้านพืช

เช่น ปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยาพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเมล็ด​พันธ์​ุ

สาขาทางด้านการจัดการศัตรูพืช

เช่น โรคพืช แมลงศัตรู แมลงกินได้ การควบคุมโดยชีววิธี ระบบการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืชสวน

สาขาด้านปฐพีศาสตร์

เช่น การจัดการทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การให้น้ำ-ให้ปุ๋ย ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน

สาขาวาริชศาสตร์/ด้านประมง

เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สาขาพัฒนาการเกษตร

เช่น การส่งเสริมและการติดต่อสื่อสารทางการเกษตร เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ธุรกิจเกษตร ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร การพัฒนาชนบท มนุษยสัมพันธ์ในการพัฒนา การจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สาขาสัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์

เช่น การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของสัตว์เศรษฐกิจ โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และมาตรฐานฟาร์มสัตว์ การวางแผน การจัดการฟาร์มและการตลาดปศุสัตว์

อื่นๆ

เช่น ระบบการตลาด โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจพืชสวน ภูมิทัศน์ทางพืชสวน ส่งเสริม การเกษตร

Schedule

กำหนดการ

 • มิถุนายน - กรกฏาคม 2565

  เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงาน

 • 15 กรกฏาคม 2565

  วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 • 30 กรกฏาคม 2565

  แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งชำระเงินลงทะเบียน

 • 7 สิงหาคม 2565

  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน (สามารถแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป)
  แจ้งชำระเงิน

 • 15 สิงหาคม 2565

  วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม (สามารถดาวโหลด e-Proceedings จากเว็บไซต์งานประชุมภายใน 2 เดือนหลังจากงานประชุม)

 • มิถุนายน - กรกฏาคม 2565

  เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงาน

 • 15 กรกฏาคม 2565

  วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 • 30 กรกฏาคม 2565

  แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งชำระเงินลงทะเบียน

 • 7 สิงหาคม 2565

  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน (สามารถแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป)
  แจ้งชำระเงิน

 • 15 สิงหาคม 2565

  วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม (สามารถดาวโหลด e-Proceedings จากเว็บไซต์งานประชุมภายใน 2 เดือนหลังจากงานประชุม)

Register rate

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม Onsite
1 บุคคลทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงาน 2,500 บาท/เรื่อง
2 นิสิต/นักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงาน 1,500 บาท/เรื่อง
3 ผู้เข้าร่วมแบบไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท/ราย
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม Online
1 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 1,000 บาท/เรื่อง
2 เข้าร่วมนำเสนอและตีพิมพ์ผลงาน ในรูปแบบ e-Proceedings 2,000 บาท/เรื่อง

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
หมายเลขบัญชี : 565-206832-3
ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา : สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
3. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน

Venue

สถานที่จัดงาน

สำนักงานศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Contact

ติดต่อ

คุณชมพูนุท บัวเผื่อน

0 7428 6060
ainr.psu@gmail.com