งานเกษตร ปี 2550 | คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คำสั่งคณะฯ | คำสั่งคณะฯ เพิ่มเติม | คำสั่งคณะฯ ขอเปลี่ยนแปลง | เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายต่างๆ

  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคใต้
 

หน้าหลัก

: กิจกรรม: 

นิทรรศการ
การประชุม สัมมนา
ประกวด สาธิต
บริการ
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
จัดจำหน่าย/แสดง
การจองล็อค
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายต่างๆ
แผนผังงานเกษตร
ประมวลภาพ
ผลการประกวดวาดภาพ
ผลการประกวดปลา/จัดตู้ฯ
ผลการประกวดภาพถ่ายดิจิตอล
ผลการประกวดมิสคลีเน็กซ์
การประมูลภาพวาด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์ประสานงานของงานเกษตรฯ
  0-7428-6019
   โทรสาร. 0-7421-2823
   agrifair.fnr@gmail.com

สอบถามการจองล๊อคโทร
  0-7428-6007 ,0-7428-6042

 


: วัตถุประสงค์ : 

เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ผลงานทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านภูมิปัญญาเกษตร สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน


15-24 สิงหาคม 2551
"เกษตรกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลก"
      


กำหนดการ
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายสนธิ เตชานันท์)

เวลา 16.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธีเปิดงาน
เวลา 17.00 น. - ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
  - นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบสูจิบัตรแก่ประธาน
  - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบของที่ระลึก
เวลา 17.50 น. - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติกล่าวรายงาน
  - ประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
  - ประธานกล่าวเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 และตัดริบบิ้นพิธีเปิดงาน
เวลา 18.00 น. - ประธานชมนิทรรศการวิชาการ

คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16
ฝ่ายพาณิชยกรรม ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
ฝ่ายจัดหาของที่ระลึก โล่รางวัลและเกียรติบัตร ฝ่ายพิธีการและปฏิคม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ ฝ่ายแปลงสาธิต
ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายไฟฟ้าและประปา
ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายรักษาความสะอาด
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายเลขานุการ  


 กลับหน้าหลักงานวันเกษตร (C) 2549 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
      ปรับปรุงล่าสุด 05/06/51
กลับหน้าคณะฯ