ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคใต้  จะจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 10-19  สิงหาคม 2555 หัวข้องาน " พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ผลงานทางวิชาการ  ทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช  การประมง   การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภาคใต้    สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านภูมิปัญญาเกษตร  สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน


All Rights Reserved, Copyright © 2010
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-6060 ,0-7428-6059 โทรสาร 0-7455-8803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com