หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
กำหนดการประชุม ปี 2560
กำหนดการประชุม ปี 2559
กำหนดการประชุม ปี 2558
กำหนดการประชุม ปี 2557
กำหนดการประชุม ปี 2556
กำหนดการประชุม ปี 2555
กำหนดการประชุม ปี 2554
กำหนดการประชุม ปี 2553
กำหนดการประชุม ปี 2552
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุม
รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะฯ
 
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประชุมภาควิชา/หน่วยงาน

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะฯ

1. คณบดี
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
8. หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์
9. หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
10. หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์
11. หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร
12. หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
13. หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
14. รศ.จรัสศรี นวลศรี
15. นายกอบชัย วรพิมพงษ์
16. รศ.ปิ่น จันจุฬา 
17. ผศ.นเรศ ซ่วนยุก
18. นายเจษฎา โสภารัตน์
19. นางสาวธนัญชนก ไชยรินทร์
20. นางมะลิ นิลสุวรรณ
21. นางปราณี จันทรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ


ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th