หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
กำหนดการประชุม ปี 2560
กำหนดการประชุม ปี 2559
กำหนดการประชุม ปี 2558
กำหนดการประชุม ปี 2557
กำหนดการประชุม ปี 2556
กำหนดการประชุม ปี 2555
กำหนดการประชุม ปี 2554
กำหนดการประชุม ปี 2553
กำหนดการประชุม ปี 2552
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุม
รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะฯ
 
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประชุมภาควิชา/หน่วยงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 29 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 27 ธันวาคม 2553
ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 14 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 29 กรกฎาคม 2552
ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 21ตุลาคม 2551
ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 31 มีนาคม 2551
ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 17 มกราคม 2551
ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 24 กันยายน 2550
ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 15 มีนาคม 2550
ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 19 มกราคม 2550


จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th