Document

ปณิธาน

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of Mankind"

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน (Organization Culture)

ขยัน ซื่อสัตย์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ (VISION)

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร ระดับ ๑ ใน ๕ ของเอเชีย

พันธกิจ (MISSION)

 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพระดับสากล ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีศักยภาพในภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เผยแพร่องค์ความรู้ บริการวิชาการ สู่สังคม เพื่อการผลิตที่เหมาะสมและยั่งยืน
 4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

 1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล มีความรู้คู่คุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศบนหลักสมดุล ยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
 3. ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
 4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลัก

 1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะในการทำงานเพื่อประกอบอาชีพ และมีศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในอาชีพ ทำงานในระดับสูงทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่างๆ คณะนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
 2. มีองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา แพะ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และการทำเกษตรแบบยั่งยืนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างระดับประเทศ
 3. มีงานบริการวิชาการที่เข้มแข็งและหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนเข้มแข็ง (โครงการปาล์มน้ำมันเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา) คลีนิกเทคโนโลยีทางการเกษตร งานเกษตรภาคใต้ ตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ
 4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ประวัติ

           คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศใน หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ

 1. การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 2. การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

           คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี 2543 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปี2547 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปี 2550 และสาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (นานาชาติ) ปี 2557

ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ดังนี้

 1. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
 2. ภาควิชาธรณีศาสตร์
 3. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
 4. ภาควิชาพืชศาสตร์
 5. ภาควิชาวาริชศาสตร์
  • ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
  • โครงการสถานีวิจัยทางวาริชศาสตร์
 6. ภาควิชาสัตวศาสตร์
  • สถานีวิจัยปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี
 7. ฝ่ายวิจัยและบริการ
  • กลุ่มงานศูนย์วิจัย
   • ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
   • ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
   • ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
  • กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
   • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
   • สถานีวิจัยท่าเชียด
   • สถานีวิจัยเทพา
   • งานบริการกลาง
   • หน่วยเรือนกระจกทดลอง
   • หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ
   • ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
 8. สำนักงานเลขานุการ

หลักสูตร

หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดสอนในปัจจุบัน ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 5 สาขาวิชา คือ
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
  • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 8 หลักสูตร คือ

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดอกมะลิ ชนิด "มะลิลา"

Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 19    ตุลาคม   2560