Document

ปณิธาน

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of Mankind"

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน (Organization Culture)

ขยัน ซื่อสัตย์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นคณะชั้นนำของประเทศทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

พันธกิจ (MISSION)

 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรและการจัดการที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีศักยภาพในภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เผยแพร่องค์ความรู้ บริการวิชาการ สู่สังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน ในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ มีความรู้คู่คุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 3. ให้บริการการทำเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ในระดับชาติและนานาชาติ
 4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลัก (Core competencies)

      มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรแบบยั่งยืน (CC.1) พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา (CC.2) และสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เช่น แพะ, สัตว์น้ำ (CC.3)

ค่านิยม (Values)

           “Smart Work” (ทำงานอย่างชาญฉลาด) ประกอบด้วย S = Sustainability (ความยั่งยืน) M = Management (การจัดการ) A = Accuracy (ความถูกต้อง)
R = Reality (ปฏิบัติได้จริง) T = Team work (การทำงานเป็นทีม)

ประวัติ

           คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศใน หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ

 1. การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 2. การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

           คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี 2543 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปี2547 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปี 2550 และสาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (นานาชาติ) ปี 2557

ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ดังนี้

 1. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
 2. ภาควิชาธรณีศาสตร์
 3. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
 4. ภาควิชาพืชศาสตร์
 5. ภาควิชาวาริชศาสตร์
  • ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
  • โครงการสถานีวิจัยทางวาริชศาสตร์
 6. ภาควิชาสัตวศาสตร์
  • สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี
 7. ฝ่ายวิจัยและบริการ
  • กลุ่มงานศูนย์วิจัย
   • ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
   • ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
   • ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
  • กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
   • สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
   • สถานีวิจัยท่าเชียด
   • สถานีวิจัยเทพา
   • งานบริการกลาง
   • หน่วยเรือนกระจกทดลอง
   • หน่วยฝึกงานภาคสนาม
  • กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ
   • ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
 8. สำนักงานเลขานุการ

หลักสูตร

หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดสอนในปัจจุบัน ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 5 สาขาวิชา คือ
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
  • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 8 หลักสูตร คือ

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดอกมะลิ ชนิด "มะลิลา"

Document
Faculty of Natural Resources
Prince of Songkla University
Tel. 66 (0) 7455-8802 (ภายใน 6018-20)
Fax : 66 (0) 7455-8803
E-mail : natural-res@group.psu.ac.th
ข้อเสนอแนะ : yuwapha.k@psu.ac.th,terdpong.k@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 10    ตุลาคม   2562