..หน้าหลักคณะฯ | หน้าหลักการจองรถ | รายงานการใช้รถ | รายงานการใช้รถของ พขร. | ค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ..
เลือก พขร. : เลือกเดือน เลือกปี

รายละเอียดของการใช้รถของ ประจำเดือน เดือน ปี พ.ศ.
วันที่
รถที่ขอใช้
เวลา
ชื่อผู้ขอ
สถานที่ไป
สถานที่รับ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
เลขที่เอกสาร

CopyRight © 2010.งานระบบกายภาพและบริการพื้นฐาน สำนักงานบริหารคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.