ข้อมูลโครงการวิจัย ::


     โครงการวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ

     โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
            - 2548
            - 2549
            - 2550
            - 2551
            - 2552
            - 2553

     ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
         ภาควิชาพืชศาสตร์
            - 2548
            - 2549
            - 2550
            - 2551
            - 2552
            - 2553

         ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
            - 2548
            - 2549
            - 2550
            - 2551
            - 2552
            - 2553

         ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
            - 2548
            - 2549
            - 2550
            - 2551
            - 2552
            - 2553

         ภาควิชาธรณีศาสตร์
            - 2548
            - 2549
            - 2550
            - 2551
            - 2552
            - 2553

         ภาควิชาวาริชศาสตร์
            - 2548
            - 2549
            - 2550
            - 2551
            - 2552
            - 2553

         ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
            - 2548
            - 2549
            - 2550
            - 2551
            - 2552
            - 2553

        สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
            - 2551
            - 2552
            - 2553

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 0 7455 8802, 0 7428 6018-20 โทรสาร 0 7455 8803
http://www.natres.psu.ac.th/
Email : amonrat.b@psu.ac.th