head_admin
emptyempty

admincarrepair
guardarchitecher

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard

build

ภาระงานหมวดธุรการ

  • รับ – ส่ง หนังสือ บันทึกจัดเก็บข้อมูล และงานพิมพ์ของหน่วยฯทั้งหมด
  • สรุปเสนอเรื่องของหน่วยฯ เพื่อเสนอผู้บริหาร
  • เสนอเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายประเภทต่างๆ
  • ขออนุมัติค่าล่วงเวลา และตรวจเช็คค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ในหน่วยอาคารฯ
  • จัดทำสถิติการลาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยอาคารฯ
  • รับเรื่องแจ้งซ่อมต่างๆ และประสานงานด้านบริการและซ่อมบำรุงทั่วไป
  • ติดต่อประสานงานกับภาควิชาฯ / หน่วยงานในเรื่องงานบริการและซ่อมบำรุง
  • ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ทั่วไปในการทำความสะอาดของหน่วยอาคารฯ
  • ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของแม่บ้านในบริเวณพื้นที่อาคารทั้งหมด
  • ควบคุมดูแลการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงจักรยานยนต์ และงานสนามของคณะฯ
  • บริการจองห้องเรียนและห้องประชุมระบบออนไลน์ สำหรับกรณีที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์
  • ตรวจเช็คการวางบิลใบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถคณะฯ
  • สืบราคาและทำเรื่องการจัดซื้อวัสดุงานซ่อม ส่งให้หน่วยพัสดุดำเนินการ
  • นัดประชุมและบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยอาคารฯ
  • เปิด E-doc และ mail พร้อมเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยฯ ทุกวัน
  • ควบคุมดูแลการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ของคณะฯ
  • พิมพ์เอกสารของหน่วยอาคารฯ
  • งานด้านสวัสดิการของช่างและคนงานของหน่วยอาคารฯ ทั้งหมด
  • สรุปรายงานยามประจำวัน เสนอหัวหน้าหน่วยอาคารฯ
  • เสนอเรื่องเกี่ยวกับงานหมวดรักษาความปลอดภัย
  • จัดทำรายงานความไม่ปลอดภัยของคณะฯ รอบเดือน เสนอมหาวิทยาลัยฯ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายกุญแจอาคาร