head_car
emptyempty

admincarrepair
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
car_info
car_rate
car_fuel
car_tel
car_system
repair
guard

build

ภาระงานหมวดยานยนต์และบริการยานยนต์

  • จัดรถยนต์ให้บริการบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  • ลงรับหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์
  • จัดทำตารางการใช้รถประจำวัน
  • จัดทำตารางจองรถยนต์ เพื่อความสะดวกด้านบริการ
  • นำเสนอการขอใช้บริการรถยนต์ เพื่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งเรื่องคืนเจ้าของ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ กรณีที่รถยนต์ของคณะฯ ไม่ว่างหรือติดราชการอื่น
  • ตรวจเช็คสถิติการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งภายในและต่างจังหวัด
  • ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานหมวดยานพาหนะ
  • นำเสนอข้อมูลพนักงานขับรถที่เกี่ยวกับการชำรุดเสียหายของรถยนต์และความเห็นของเจ้าหน้าที่
   ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมแซมให้ผู้บริหารพิจารณา
  • จัดทำสถิติการใช้รถยนต์ จำนวน 15 คัน
  • จัดทำสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำทุกเดือน
  • ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์เพื่อให้ทำการบำรุงรักษารถยนต์ตามมาตรฐาน
  • บันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ให้บริการประจำวัน
  • มอบหมายงานให้พนักงานขับรถเป็นรายวัน
  • ดำเนินการจัดทำหนังสือทวงค่าบริการการใช้รถยนต์คณะฯ
  • จัดทำเอกสารทวงน้ำมันเชื้อเพลิงจากภาควิชา,หน่วยงานและโครงการวิจัยทั้ง ภายในและภายนอกคณะฯ
  • จัดทำค่าสมนาคุณและค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถยนต์
  • จัดทำหนังสือตัดยอดน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งสนามบินของแต่ละภาควิชา และค่าธรรมเนียม
   การใช้รถบัสปรับอากาศ
  • จัดทำหนังสือดำเนินการตัดยอดน้ำมันเชื้อเพลิงของโครงการสถานีวิจัยและศูนย์วิจัยฯ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง
  • สืบราคาและจัดทำเรื่องจัดซื้อวัสดุซ่อมรถเพื่อส่งให้หน่วยพัสดุดำเนินการ
  • ประสานงานกับภาควิชา หน่วยงานภายในและภายนอก ในเรื่องที่หน่วยอาคารฯ รับผิดชอบ เช่น
   งานบริการและซ่อมบำรุง งานยานยนต์
  • จัดเอกสารเข้าแฟ้ม