head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ
download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

ภาระงานหมวดออกแบบและประสานงานก่อสร้าง

  • สำรวจพื้นที่เพื่อหาข้อมูลในการออกแบบ
  • ติดต่อประสานงานกับภาควิชา/หน่วยงาน
  • ดำเนินการออกแบบ  เขียนแบบ  รายการสิ่งก่อสร้างต่างๆ
  • ประมาณราคากลางรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง
  • จัดทำตารางปริมาณงานเพื่อให้ผู้รับจ้างกรอกเนื้องาน
  • ชี้แจงรูปแบบรายการต่อผู้รับจ้างในวันดูสถานที่ก่อสร้าง
  • จัดเตรียมรูปแบบและประมาณราคากลางเพื่อตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างในปีต่อไป
  • สำรวจและสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องตลาด
  • จัดเก็บบันทึกข้อมูลราคาวัสดุ  ค่าแรงงานทั่วไป
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการในสัญญา
  • ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงรายการ  พร้อมแก้ไขรูปแบบระหว่างการก่อสร้าง
  • ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างด้านงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง
  • ดำเนินการตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานก่อสร้างก่อนถอนหนังสือค้ำประกันคืน
  • ประชุมประสานงานการก่อสร้างเกี่ยวกับการตรวจการจ้าง ตรวจรับงาน ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
   และติดตามตรวจสอบสิ่งก่อสร้างหลังจากการรับงาน
  • ออกแบบ  เขียนแบบ  แผนผังงานเกษตรภาคใต้
  • ออกแบบ  เขียนแบบ  กระทง  และขบวนแห่กระทงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ
  • ออกแบบ  เขียนแบบเวทีการจัดงานต่างๆ ของคณะฯ เช่น งานปีใหม่ งานเกษตรภาคใต้ 
   งานเกษียณอายุราชการ และอื่นๆ