head_guard
emptyempty

admincarrepair
guard arch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
guard_area
guard_manual
guard_form
unsafe
build

ภาระงานหมวดรักษาความปลอดภัย

  • ให้บริการรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิต  ร่างกาย สวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต่อทรัพย์สิน
   ของทางราชการ  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยการจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำจุดต่างๆ ในพื้นที่คณะฯ
  • ตรวจตรา รักษาการณ์  เพื่อความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการ อาคารโรงเรือน
   อาคารโรงเก็บรถยนต์ของราชการ  และพื้นที่ตลาดเกษตรฯ
  • ให้บริการควบคุมดูแลการจราจร โดยการพิจารณาติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร บำรุงรักษา ซ่อมแซม 
   กำกับดูแลการใช้รถใช้ถนน จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลคลี่คลายปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ 
   และสวัสดิภาพในการใช้ถนน  ตักเตือน แนะนำการขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยฯ
   ให้มีความปลอดภัย
  • ควบคุมดูแลการจอดรถ พิจารณากำหนดพื้นที่จอดรถบุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ
   ผู้มาใช้บริการตลาดเกษตรฯ และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยกำกับดูแลการจอดรถ
   ให้มีระเบียบ
  • บริการรับจดหมายด่วนและติดต่อผู้เป็นเจ้าของนอกเวลาราชการ
  • ติดต่อประสานงานเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ