หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการ ปีงบประมาณฯ 2555

  point  รายการที่ 1   ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215) อาคาร 1 ชั้น 2
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชาฯ

20 ต.ค. 54

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

3 พ.ย. 54
3

 จัดส่งคืนภาควิชาพัฒนาการเกษตร (รูปแบบ งวดงาน ราคากลาง)

9 พ.ย. 54
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

4 ม.ค. 55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2555 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 54
  • ในวงเงิน 190,000.- บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 
  • เข้าทำการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 55
  • กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 ก.พ. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

icon02 ครั้งที่ 1
icon02 ครั้งที่ 2
icon02 ครั้งที่ 3
icon02 ครั้งที่ 4 
(2 ก.พ. 55)
point ::    :: point

Update ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

back